STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Biegacza WARTKO”.
  2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
  3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.
  4. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.
 • 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Golinie przy Placu Kazimierza Wielkiego 2.

 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

 • 5
 1. Celem stowarzyszenia jest rozpoznawanie i realizacja potrzeb w zakresie:
  a) oświaty i wychowania oraz szkolnictwa,
  b) kultury i sztuki,
  c) ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  d) kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku,
  e) ochrony przyrody i środowiska,
  f) propagowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku,
  g) kształtowania postaw pro społecznych w środowisku lokalnym.
  2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
  a) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi w celu zapewnienia właściwych warunków organizacji imprez sportowych,
  b) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  c) organizowanie wypoczynku wakacyjnego,
  d) szkolenie organizatorów kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
  e) organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących,
  f) udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
  g) współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
  h)  prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 6
 1. Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski jak i cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 18 rok życia. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  2. Członkowstwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały zarząd powiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  – członków zwyczajnych,
  – członków honorowych,
  – członków wspierających.
 • 7

Członek zwyczajny

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swe przystąpienie do stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów.
  2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje zarząd uchwałą, o przyjęciu i podjęciu uchwały zarząd powiadamia zainteresowanego na zasadach określonych w § 6 pkt. 2.
  3.  Członkowie zwyczajni mają prawo:
  – brać udział w pracach stowarzyszenia,
  – brać udział w walnym zebraniu,
  – wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
  – uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności.
  4.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  – dbania o dobre imię stowarzyszenia,
  – brania udziału w pracach stowarzyszenia,
  – wnoszenia składek członkowskich, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 • 8

Członek honorowy

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów stowarzyszenia i jego rozwój.
  2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez walne zebranie na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków stowarzyszenia.
  3. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach stowarzyszenia, zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań.
  4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię stowarzyszenia.
 • 9

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
  2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje zarząd stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji członkowskiej.
  3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach stowarzyszenia, zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań.
  4. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia; regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz dbania o dobre imię stowarzyszenia.
 • 10

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

 • 11

Ustanie członkostwa

 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka oraz na skutek rozwiązania stowarzyszenia.
  2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  – dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia,
  – zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
  – nie brania udziału w pracach stowarzyszenia przez okres 1 roku,
  – utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  – śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  – działania na szkodę Stowarzyszenia,
  – naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  – popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
  4. Od uchwał zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko walnego zebrania jest ostateczne.

Rozdział IV
Struktura i władze stowarzyszenia

 • 12
 1. Władzami stowarzyszenia są:
  – walne zebranie członków stowarzyszenia,
  – zarząd,
  – komisja rewizyjna,
  – sąd koleżeński.
  2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.
  3. Kadencja członków zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego trwa 3 lata. Jeżeli walne zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 3 lata.
 • 13
 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.
  2. Do kompetencji walnego zebrania należy:
  – rozwiązywanie stowarzyszenia,
  – uchwalanie zmian statutu oraz uchwalanie i kształtowanie programu stowarzyszenia,
  – wnioskowanie do zarządu o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami,
  – wybór oraz odwoływanie członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
  – przyjmowanie nowych członków,
  – rozpatrywanie odwołań od uchwał sądu koleżeńskiego w sprawach członkowskich,
  – rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu  i kwitowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
  – udzielanie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
  – uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki, uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec stowarzyszenia,
  – uchwalanie minimalnych składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia zarządu do decydowania w sprawach składek członkowskich,
  – decydowanie o wszelkich sprawach stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz stowarzyszenia.
 • 14
 1. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd obligatoryjnie raz w ciągu roku kalendarzowego.
  2. O terminie walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przez terminem zebrania
  3. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych. O terminie nadzwyczajnego walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.
  4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może zostać przez walne zebranie zmieniony lub rozszerzony.
  5. Walne zebranie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli uczestniczą w nim członkowie zwyczajni reprezentujący 2/3 wszystkich członków zwyczajnych stowarzyszenia.
  6. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu.
  7. Do zmiany statutu, odwołania członka władz stowarzyszenia oraz rozwiązania stowarzyszenia wymagane jest  3/4 głosów i udział w walnym zebraniu  3/4 wszystkich członków zwyczajnych stowarzyszenia.
  8. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 • 15
 1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.
  2. Do kompetencji zarządu należy:
  – kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
  – wykonywanie uchwał walnego zebrania,
  – informowanie członków o swojej działalności,
  – ustalanie ramowego programu działania,
  – dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,
  – opiniowanie kandydatur nowych członków,
  – podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
  – podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,
  – podejmowanie, na podstawie upoważnienia walnego zebrania, uchwał w sprawach składek członkowskich,
  – tworzenie specjalistycznych struktur takich jak: oddziały kulturalne, gospodarcze lub wydawnicze,
  – koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,
  – zatwierdzanie wydatków i bilansu,
  – podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami.
  3. Do kompetencji zarządu należą również wszelkie inne sprawy, nie zastrzeżone statutem dla innych organów stowarzyszenia.
 • 16
 1. Zarząd składa się z 3 członków stowarzyszenia.
  2. Zarząd w terminie dwóch tygodni wybiera przewodniczącego.
  3. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
  4. Pracami zarządu kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
  5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu.
  6. Jeżeli zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
  7. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej na wniosek własny lub członka zarządu.
  8. Posiedzenia zarządu mają charakter zamknięty, o ile zarząd nie postanowi inaczej
  9. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym przewodniczącego.
  10. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.
 • 17
 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.
  2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  3. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
  – przeprowadzanie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
  – występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli,
  – prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) zarządu,
  – zwoływanie walnego zebrania członków, w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego walnego zebrania,
  – składanie na walnym zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,
  – składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia,
  – kierowanie wniosków do sądu koleżeńskiego.
  4. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji.
 • 18
 1. Sąd koleżeński składa się z 3 członków stowarzyszenia. Sąd koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  2. Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy ocenianie postępowania członków stowarzyszenia co do zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia.
  3. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest otwierane na wniosek:
  – osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy,
  – grupy pięciu członków,
  – komisji rewizyjnej,
  – zarządu stowarzyszenia,
  – własny sądu koleżeńskiego.
  4. Sąd koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu 3 tygodni od jego złożenia.
  5. Uchwały sądu koleżeńskiego muszą obligatoryjnie zostać przesłane na piśmie członkowi którego dotyczą najpóźniej 28 dni od daty podjęcia uchwały.
  6. Sąd koleżeński może:
  – uznać skargę za nieuzasadnioną,
  – potępić postępowanie członka,
  – udzielić nagany członkowi,
  – udzielić zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 3 miesięcy,
  – wykluczyć członka ze stowarzyszenia,
  – zawiesić w czynnościach członka zarządu.
  7. Uchwały sądu koleżeńskiego są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków sądu.
  8. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka sądu koleżeńskiego, to jest on wyłączony na czas postępowania z prac sądu koleżeńskiego.
  9. Od uchwał sądu koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego walnego zebrania, złożone na piśmie w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem..
 • 19
 1. Członkostwo w zarządzie, komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim ustaje na skutek:
  – upływu kadencji,
  – ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
  – zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  – odwołania przez walne zgromadzenie.
  2. Jeżeli komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.
  3. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w walnym zebraniu.
  4. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach stowarzyszenia podczas następnej kadencji.
  5. Członek zarządu oraz członek komisji rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
 • 20

Dla obsługi administracyjnej stowarzyszenia zarząd może utworzyć biuro stowarzyszenia, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.

 • 21

Do obsługi prasowej stowarzyszenia przewodniczący zarządu może powołać rzeczników prasowych.
Rozdział V
Majątek stowarzyszenia

 • 22
 1. Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
  2. Majątek stowarzyszenia powstaje:
  – ze składek członkowskich,
  – ze świadczeń członków, którzy wspierają stowarzyszenie,
  – z darowizn,
  – z dotacji i subwencji,
  – z zapisów,
  – z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
  – ze zbiórek publicznych,
  – z prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 23
 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisywane są na zasadach ustalonych w  § 16 pkt. 9.

Rozdział VI
Zmiana statut i rozwiązywanie stowarzyszenia

 • 24
 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania stowarzyszenia podejmuje walne zebranie w trybie określonym w niniejszym akcie.
  2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek stowarzyszenia.
  3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie zarządu.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.